Informacja dla żeglarzy

Informacja dla żeglarzy

Drodzy Wodniacy!
Od 2008 roku na jeziorze Jeziorak funkcjonuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak.”
10 lat temu oddaliśmy do Państwa dyspozycji ponad 350 miejsc postojowych przy 9 pomostach stacjonarnych i 18 pomostach pływających wraz z infrastruktura sanitarną – toaletami i pojemnikami na odpady stałe. Specjalnie do odbioru nieczystości wybudowaliśmy barkę asenizacyjną, tzw. „śmieciarkę”, która w sezonie żeglugowym dopływa do każdego z pomostów należącego do Związku Gmin. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo postój przy pomostach ZGJ stał się najpopularniejszą formą wypoczynku na Jezioraku. Stworzona infrastruktura jest w stanie zapewnić miejsce postoju dla większości jednostek pływających po Jezioraku. Na długości całego jeziora, w najbardziej malowniczych i popularnych miejscach, takich jak Wyspy Gierczaki, Wyspa Lipowa, Wyspa Łakowa czy też Półwyspy Krzywy Róg i Indyjski znajdziecie nasze pomosty. To jedyny w Polsce taki projekt, za który w 2010 Związek Gmin został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Przyjazny Brzeg.”
Niestety infrastruktura ulega zużyciu i pomimo przeznaczania z roku na rok coraz wyższych kwot na funkcjonowanie systemu musimy szukać nowych źródeł finansowania odbudowy infrastruktury. Koszty odbioru śmieci i odpadów płynnych pokrywane są w całości z budżetu Związku Gmin, ale brakuje pieniędzy na odbudowę pomostów. Bez Waszej pomocy nie uda się utrzymać pierwotnego standardu wypoczynku nad wodami jeziora Jeziorak. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że w sezonie 2019 wprowadzamy, na mocy prawa lokalnego, opłatę za korzystanie z naszych pomostów. Opłata w 2023 roku będzie pobierana w formie obowiązkowej winiety o wartości 100 zł. W tym roku odtworzyliśmy całkowicie kilka pomostów i mamy nadzieję, że poprzez nasz wspólny wysiłek uda się z uzyskanych z winiet środków odbudowywać sukcesywnie pozostałe pomosty. Pełną listę miejsc, gdzie można nabyć winiety znajdziecie na naszej stronie poniżej oraz w zakładce: Aktualności. Winiety będą również do nabycia u pracowników jednostki asenizacyjnej, którzy posiadają uprawnienia do kontroli.
Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby system ten działał wydajnie i by minimalizował negatywny wpływ jaki nasz wypoczynek ma na środowisko naturalne!
Do zobaczenia nad Jeziorakiem!
TU KUPISZ WINIETY:
- Związek Gmin "Jeziorak", ul. Sienkiewicza 32, 14 - 200 Iława
- Ekomarina w Siemianach, Siemiany, 14 - 230 Siemiany
- Ekomarina w Iławie, ul. Dąbrowskiego 11A, 14 - 200 Iława
- "Pod Omegą", ul. H. Sienkiewicza 24, 14 - 200 Iława
- Przystań Skarbek, ul. M. Wańkowicza 12, 14 - 200 Iława
- Maribo, Szałkowo 11A, 14 - 200 Iława
- Sklep żeglarski Barakuda, ul. Sienkiewicza 12, 14 - 200 Iława
- Port Śródlądowy w Iławie, ul. K. Chodkiewicza 5, 14 - 200 Iława
- Letnisko Chmielówka, Nowe Chmielówko 1, koło Urowa, 14 - 230 Zalewo
- Barka asenizacyjna ZG Jeziorak (w godzinach pływania)
DEKALOG ETYKI ŻEGLARSKIEJ
Żeglarz:
1. jest zawsze gotów do niesienia pomocy innym.
2. ani na wodzie ani w porcie nie jest sam, pamięta o spokoju i bezpieczeństwie innych.
3. nie używa wulgaryzmów i nie nadużywa alkoholu.
4. cumując do innego jachtu, zawsze pyta o zgodę.
5. przestrzega prawa drogi i wyprzedza po zawietrznej.
6. podczas żeglugi chowa obijacze i nie pływa na silniku pod żaglami bez potrzeby.
7. zawsze jest ubrany czysto i schludnie.
8. dba o wizerunek jachtu, który świadczy o nim i jego załodze.
9. szanuje banderę.
10. żyje w zgodzie z przyrodą i zawsze pozostawia po sobie czyste środowisko.

Cennik
Wszelkie uzyskane dochody przeznaczane są na działaność statutową Związku Gmin Jeziorak.

Podane kwoty zawierają podatek VAT.

I. Ceny w porcie Związku Gmin Jeziorak, ul. Sienkiewicza 32 w Iławie:

1) cumowanie przy pomostach w porcie Związku Gmin:

- 500 zł za miesiąc za jedno miejsce cumownicze

- 30 zł - postój dzienny

2) usługi w porcie Związku Gmin:

- 150 zł - wodowanie łodzi przy użyciu dźwigu

- 50 zł - wodowanie z wykorzystaniem slipu stoczniowego (wjazd przyczepą podłodziową)

- 30 zł - wodowanie skuterów wodnych i małego sprzętu pływającego (wodowanie  i wyjęcie z wody)

- 300 zł - wjazd zewnętrzego sprzętu dźwigowego i swiadczenia usług wodowania

3) usługi parkingowe w porcie Związku Gmin:

- 15 zł - samochód osobowy (10 zł - postój powyżej 3 dni)

- 15 zł - przyczepa (10 zł - postój powyżej 3 dni)

- 100 zł - przyczepa podłodziowa dla stałych rezydentów

4 ) usługi zimowania na terenie portu Związku Gmin:

- 150 zł za miesiąc dla jednostek do 8,5 m długości

- 180 zł za miesiąc dla jednostek od 8,5 m do 10 m długości

- 240 zł za miesiąc dla jednostek powyżej 10 m długości

II. Odbiór nieczystości płynnych i stałych pozostawianych przy pomostach pływających i stacjonarnych Związku Gmin zlokalizowanych nad Jeziorem Jeziorak w wysokości:

- 100 zł - postój na cały sezon (winieta)
Regulamin
REGULAMIN UŻYTKOWANIA POMOSTÓW Związku Gmin „Jeziorak”
§1 Postanowienia ogólne
1. Pomosty Związku Gmin „Jeziorak” są położone w basenie Jeziora Jeziorak.
2. Korzystający z pomostów Związku Gmin „Jeziorak” są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników Związku Gmin lub osób przez Związek umocowanych oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów odrębnych i do respektowania ogólnie akceptowanych zasad etyki żeglarskiej.
3. Właścicielem pomostów oraz wyposażenia jest Związek Gmin „Jeziorak”,             ul. Sienkiewicza 32, 14 – 200 Iława, tel. 89 648 81 95.
§2 Pomosty oraz wyposażenie
1. Pomosty są zarejestrowanymi obiektami rekreacyjnymi przeznaczonymi do cumowania jednostek pływających i innych urządzeń pływających spełniających wymogi przepisów żeglugi śródlądowej.
2. Pomosty wyposażone są w ustawione w bezpośredniej bliskości toalety oraz kosze na śmieci.
§3 Przepisy porządkowe
1. Pomosty wraz z wyposażeniem są ogólnodostępne.
2. Wszystkie osoby przebywające na pomostach Związku Gmin zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem pomostów znajdujących się w przystaniach, w których obowiązują miejscowe Regulaminy. W przypadku rażącego naruszania zapisów Regulaminu należy poinformować Biuro Związku Gmin „Jeziorak”.
3. Dzieci mogą przebywać na pomostach wyłącznie pod opieką osób dorosłych
4. Użytkowanie pomostów oraz wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
5. Skakanie do wody oraz kąpiel w bezpośrednim obrębie basenu pomostu są zabronione.
6. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu oraz wód jeziora.
7. Związek Gmin „Jeziorak” nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe           w wyniku użytkowania pomostów.
8. Zaleca się manewrowanie i podejście do pomostów na silniku.
9. Wędkowanie z pomostów może odbywać się wyłącznie w sposób nieutrudniający cumowania, żeglugi i bezpieczeństwa innych użytkowników.
§4 Winiety
1. Pomosty Związku Gmin „Jeziorak” wraz z przyległą infrastrukturą sanitarną są dostępne dla posiadaczy winiet Związku Gmin Jeziorak.
2. Płatności za postój dokonuje się poprzez wykupienie winiet dostępnych w siedzibie Związku Gmin Jeziorak oraz u Partnerów, których pełna lista znajduje się na stronie www.zwiazekgmin.eu
3. Winietę należy nakleić w widocznym miejscu – na lewej burcie w części dziobowej jednostki pływającej.
4. Pracownicy Związku Gmin Jeziorak są uprawnieni do kontroli posiadania winiet oraz ich sprzedaży.
5. Brak winiety stanowi wykroczenie.
§5 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Bezpieczeństwo
Telefony: 112 - Telefon Alarmowy 999 - Pogotowie 998 – Straż Pożarna 997 – Policja, 89 648 81 95 – Biuro Związku Gmin „Jeziorak”
Ochrona środowiska
1. Przy pomostach obowiązuje zakaz:
1) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
2) mycia jachtów
2. Odpady należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się na wyposażeniu pomostów.
3. Każdy z użytkowników pomostów jest zobowiązany do uniemożliwienia jakiekolwiek czynności i działania prowadzącego do zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz do powiadomienia o zaistniałym fakcie Biura Związku Gmin „Jeziorak” i/lub odpowiednich służb.
4. Niszczenie roślinności oraz ingerencja w życie dzikich zwierząt,                          a w szczególności ptactwa, żyjących w otoczeniu pomostów jest zabroniona.
§6 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ogólne, a w tym w szczególności przepisy ustawy o żegludze śródlądowej oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej i ustawy o ochronie środowiska.
Copyright ©2019 zwiazekgmin.eu, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage