Działalność Związku

Zarząd Związku Gmin Jeziorak                                             Zgromadzenie Związku Gmin Jeziorak

Przewodnicząca Zarządu - Beata Lejmanowicz                                                                                          Przewodniczący Zgromadzenia - Rafał Kwiatkowski

Wiceprzewodniczący Zarządu - Krzysztof Harmaciński                                                                              Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia - Dorota Kamińska

Członek Zarządu - Dawid Kopaczewski                                                                                                     Członkowie Zgromadzenia:

Członek Zarządu - Marcin Mądry                                                                                                             Miasto Iława:

BIURO ZWIĄZKU GMIN JEZIORAK:                                                                                                           Dawid Kopaczewski, Dorota Kamińska, Marzena Bendelewska,

Rafał Wisiński - Dyrektor Biura Związku Gmin Jeziorak                                                                            Agata Wacławska, Tomasz Klepacki, Janusz Bednarski

Kamila Skonieczna - Skarbnik Związku Gmin Jeziorak                                                                               Gmina Iława:

                                                                                                                                                              Krzysztof Harmaciński, Barbara Ostrowska, Natalia Maliszewska,

                                                                                                                                                              Zbigniew Urzędowski, Waldemar Wójtowicz, Jan Zieliński

                                                                                                                                                              Gmina Kisielice:

                                                                                                                                                              Beata Lejmanowicz, Wioletta Szalkowska, Katarzyna Jasińska,

                                                                                                                                                              Alina Mądra, Piotr Blinkiewicz, Mariusz Gross

                                                                                                                                                              Gmina Susz:

                                                                                                                                                              Marcin Mądry, Krystyna Maksimik, Rafał Kwiatkowski,  

                                                                                                                                                              Daniel Godlewski, Paweł Milas

Najpoważniejszym zadaniem była realizacja projektu p.n. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak.” Został on wyłoniony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 2 lutego 2006 r. i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 7.194.950,85 zł. Wydatki kwalifikowane – 6 833 654,22 zł., a dofinansowanie – 4 234 355,89 zł. W wyniku realizacji tego projektu, Związek Gmin „Jeziorak” stworzył pierwszy w Polsce kompleksowy system odbioru nieczystości płynnych i stałych z marin. W ramach zrealizowanego projektu utworzony został system zbudowany z trzech podstawowych elementów: - portu z pełnym wyposażeniem przeznaczonym do obsługi jednostek pływających - jednostki asenizacyjnej – 14 metrowy specjalistyczny statek - 27 marin składających się z pomostu pływającego lub stałego, toalety przenośnej i koszy na śmieci. Większość marin powstało przy brzegach wysp na Jezioraku i dlatego zdecydowano się na zakup 18 pomostów pływających, które wraz ze zmieniającym się stanem poziomu wody zmieniają swoje położenie, co ułatwia użytkowanie ich, a przede wszystkim nie obciąża środowiska. Stworzony system odbioru nieczystości jest niezwykle skutecznym sposobem zapobiegania degradacji środowiska. W kwietniu przed rozpoczęciem sezonu pracownicy ZGJ opływają wszystkie lokalizacje, ustawiają kosze na śmieci, toalety przenośne i pomosty pływające. Rozstawionych zostaje kilkanaście koszy na śmieci i około 30 toalet przenośnych. Przy 27 pomostach jednorazowo miejsce do cumowania znajduje około 350 jachtów. Po rozstawieniu całej infrastruktury systemu odbioru nieczystości, 3 pracowników (1 kierownik statku oraz 2 marynarzy) codziennie od poniedziałku do piątku opływa wszystkie lokalizacje i zbiera nieczystości oraz wypompowuje fekalia. W 2017 roku śmieci zebrano ponad 500 m3, a odpadów płynnych ponad 350 m3. Efekt tego projektu jest widoczny gołym okiem, a dane o ilości zebranych śmieci jasno pokazują jak skutecznie problem został rozwiązany. W celu zapewnienia żeglarzom i motorowodniakom dostępu do stacji paliw, Zarząd Związku Gmin „Jeziorak” wydzierżawił miejsce dla firmy Martex. Kolejnym projektem realizowanym przez Związek Gmin „Jeziorak” jest projekt p.n. „Czyste pojezierza – transfer wiedzy z zakresu ochrony terenów i wód wykorzystywanych turystycznie”. Projekt „Czyste pojezierza” prawie w całości poświęcony był promowaniu proekologicznych rozwiązań pozwalających pogodzić wykorzystanie środowiska naturalnego przy jednoczesnej jego ochronie. W ramach projektu zorganizowana została konferencja, wydane zostały materiały z warsztatów, powstały artykuły prasowe, mapy, oznakowania miejsc pozostawiania odpadów stałych oraz worki dla żeglarzy. To wszystko ma na celu rozpropagowanie rozwiązań stosowanych przez Związek i podniesienie świadomości turystów, ale także ustawodawców i gestorów bazy wodniackiej. Związek Gmin „Jeziorak” podchodzi do zagadnienia ochrony terenów i wód wykorzystywanych turystycznie w sposób całościowy i system jest uzupełniony o kolejne składniki, które powodują, że można powiedzieć iż system jest systemem w pełni gotowym. Każdy wodniak przybywający nad jezioro Jeziorak otrzymuje pełnowymiarową mapę jeziora Jeziorak w skali 1: 40 000, na której to mapie zaznaczone są miejsca pozostawiania odpadów, opisana jest każda marina z podaniem lokalizacji gps oraz wyposażeniem i ilością miejsc do cumowania w danej marinie. Związek był organizacją współpracującą przy projekcie „Zarządzanie Odpadami w Gospodarstwach Domowych” („Houshold Participation in Waste Management”) w ramach Programu Południowego Bałtyku. Liderem projektu był Rejon Skane w Szwecji oraz przedsiębiorstwa komunalne ze Szwecji, organizacja SBHUB zrzeszająca przedsiębiorców, którzy reprezentowali proekologiczne podejście do prowadzenia biznesu, a także m.in. uniwersytet z Niemiec. Ważnym aspektem projektu było działanie na rzecz rozwiązania problemów dotyczących tzw. „Hotspots” („Gorące Miejsca”), które są źródłem emisji zanieczyszczeń gruntowych, wodnych i atmosferycznych w strefie brzegowej Południowego Bałtyku. Wciąż zbyt duże, szczególnie na obszarze Polski, jest składowanie odpadów biodegradowalnych, które ma szczególnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Dzięki dzieleniu się doświadczeniami, zarządzanie i programowanie gospodarki odpadami ma odbywać się w zgodzie najlepszymi dostępnymi technikami oraz stanem wiedzy i praktyką. Związek Gmin prowadził również 2 ekologiczne mini przystanie żeglarskie w Iławie i Siemianach. Prowadzenie przystani w Iławie odbywało się na podstawie umów i było rozliczane do wysokości poniesionych kosztów. Staraniem Związku zamontowane zostały profesjonalne stacje pogodowe badające aktualne warunki pogodowe na jeziorze, zwiększając bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Oprócz obsługi żeglarzy w mini przystani prowadzone były zajęcia edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół w Iławie. W ciągu kilku lat z tej formy skorzystało około tysiąc uczniów. Podobne działania edukacyjne prowadzone były w marinie w Siemianach. W Iławie, prowadzone były także zajęcia przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób wchodzących na lokalny rynek pracy. Aktualnie, po zakończonym okresie trwałości projektu, obydwie ekologiczne mini przystanie żeglarskie zostały przekazane z powrotem do Gminy Iława i Miasta Iława. W celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć, Związek wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o doposażenie Punktów Edukacji Ekologicznej w Iławie i Siemianach i zrealizował go w 2014 roku. W ramach tego wniosku zakupione zostało wyposażenie edukacyjne i informatyczne do sal w Iławie i Siemianach. Związek Gmin prowadził również pole namiotowe w Siemianach. W 2018 roku pole zostało poddane całkowitej modernizacji i nowy operator zostanie wybrany w drodze przetargu. Przy ekologicznej mini przystani w Iławie, Związek Gmin prowadził do tego roku wypożyczalnię sprzętu pływającego. Związek Gmin pozyskał także fundusze na realizację 4 projektów pn. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości: Bronowo, Dół, Goryń i Nowa Wieś. Zadania zakładały zagospodarowanie terenów plaż poprzez budowę ciągów pieszych, boisk do siatkówki, wiat, przebieralni, miejsc na ognisko i parkingów. Sumaryczna wartość projektów to ponad 300 tysięcy złotych. Związek Gmin prowadzi aktywną politykę informacyjno – promocyjną, co przejawia się w znacznej ilości programów telewizyjnych, artykułów prasowych, audycji radiowych oraz wydawnictwach. Wielokrotnie o działaniach Związku można było słyszeć w ogólnopolskim radiu, m.in. w Sygnałach Dnia w Programie I Polskiego Radia, czy w radiu RMF FM. Telewizja Olsztyn przygotowała 3 programy, które prezentowały innowacyjny jak na polskie warunki system odbioru nieczystości z wysp i terenów wokół jeziora Jeziorak. Również gazety (Wyborcza, Olsztyńska, Żagle, Tholen, Kurier Iławski, Gazeta Iławska, Gazeta Piska) szeroko pisały o naszych pracach. Związek informuje o działaniach na swojej stronie internetowej – www.zwiazekgmin.eu. Wyniki prac Związku Gmin są również prezentowane na różnego rodzaju spotkaniach, które skupiają bardzo różnorodnych odbiorców, m.in. Senacką Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Osiągnięcia Związku Gmin zostały nagrodzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez przyznanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi Dla Turystyki.” W roku 2011 Związek Gmin wygrał główną nagrodę w konkursie „Przyjazny Brzeg.” Odbiór nagrody nastąpił w marcu podczas Targów Wiatr i Woda. Dzięki działaniom Zarządu, Związek Gmin „Jeziorak” jest instytucją rozpoznawalną nie tylko na terenie Warmii i Mazur, ale również daleko poza granicami województwa. W ciągu minionych lat Związek Gmin odwiedzili dziennikarze w ramach wizyt studyjnych z Estonii, Litwy, Rosji, Łotwy oraz Wielkiej Brytanii i Niemiec.


Copyright ©2019 zwiazekgmin.eu, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage